PSYKOTERAPIA

Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita ja sisäisiä ristiriitoja siten, että sisäinen kasvu ja sopeutuminen eri elämäntilanteissa on mahdollista. Jokaisella on oma kehityshistoriansa, jonka aikaiset kokemukset vaikuttavat nykyhetkeen. Psyykkisten pulmien tausta on lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden kokemuksissa ja kehityshaasteiden ratkaisuissa. Työskentelyn painopiste on nykyhetkessä, johon liittyviä mielikuvia ja tunteita yritetään selventää ja ymmärtää aikaisemman historian ja mieleen nousevien muistojen avulla. Psykodynaaminen psykoterapia perustuu tiiviiseen ja riittävän pitkään hoitosuhteeseen (kokonaiskesto 2-4 vuotta). Lasten psykoterapioihin kuuluu kiinteästi vanhemmille suunnattu oma työskentely eli vanhempainohjaus.

Olen Valviran ja Kelan hyväksymä terapeutti. Tarjoan Kelan tukemaa Kuntoutuspsykoterapiaa yli 16-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille sekä Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiaa (lapset, nuoret ja aikuiset). Psykoterapia voi järjestyä myös sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella tai voit hakeutua psykoterapiaan itsemaksavana asiakkaana.

Lähteet ja lisätietoa:

https://www.mielenterveystalo.fi/

www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

www.kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haetPSYKOLOGIPALVELUT

Psykoterapian ohella tarjoan lapsille ja nuorille psykologin hoidollisia tukikäyntejä ja fokusoitua lyhytterapiaa vaikeissa elämäntilanteissa. Tukikäynneillä pyritään yhdessä lapsen tai nuoren kanssa selkeyttämään omaa tilannetta, esim. vanhempien eron yhteydessä, ja arvioidaan tarvittaessa jatkotyöskentelyn tarvetta perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Tarjoan myös varsinaista psykoterapiaa lyhyempää fokusoitua terapeuttista työskentelyä esim. traumaattisten kokemusten käsittelyyn.

Psykologin tutkimuksissa arvioitavia alueita ovat lapsen tai nuoren:

  • vuorovaikutussuhteet ja kasvuympäristön muutokset
  • iänmukainen toimintakyky eri ympäristöissä
  • sosiaalinen kehitys ja vertaissuhteet
  • lapsen tunteiden ja käyttäytymisen säätely
  • minuuden/persoonallisuuden kehitys ja sisäinen maailma, mm. itsetunto, minäkuva, selviytymiskeinot, mentalisaatiokyky

Psykologin tutkimuksiin sisältyy lapsen tai nuoren tutkimuskäyntien lisäksi vanhempien sekä tarvittaessa ja erikseen sovitusti päivähoidon/koulun keskeisten henkilöiden haastattelu.


VANHEMMUUDEN TUKI JA VANHEMPAINOHJAUS

Vanhemmat voivat hakeutua vastaanotolleni lapsen kasvuun ja kehitykseen tai perheen sisäisiin vuorovaikutushaasteisiin liittyvissä kysymyksissä. Vanhemmuuden tukikäyntien tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Pyrin auttamaan vanhempaa lapsen haastavan käytöksen ymmärtämisessä ja tukemaan toimivien keinojen löytymisessä.

Vanhempainohjaus on tärkeä osa lapsen ja nuoren omaa psykoterapiaa, jotta terapia onnistuisi ja koko perhe hyötyisi parhaalla mahdollisella tavalla. Näillä käynneillä pyritään auttamaan vanhempaa tai muuta lapsesta huolta pitävää aikuista ymmärtämään lapsen haastavan käytöksen taustalla olevia kokemuksia ja sisäisiä ristiriitoja. 


TYÖNOHJAUS

Tarjoan työnohjausta sosiaali- ja terveysalan sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Parhaimmillaan osaamiseni on lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien kanssa, erityisesti lasten ja nuorten kasvun ja psyykkisen kehityksen kysymyksissä sekä kiintymyssuhdeasioissa. Minulla on kokemusta psykologien case-työnohjauksesta ja esim. psykologin tutkimusten ohjaamisesta. Psykologin tutkimusten osalta osaamiseni painottuu erityisesti tunne-elämän tutkimuksiin. Lisäksi olen tehnyt tiivistä yhteistyötä ja konsultaatiota varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja sijaishuoltoyksiköiden työntekijöiden kanssa. Case-työnohjauksen lisäksi työnohjaus voi olla oman työn tutkimista ja kehittämistä. Luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa pyritään yhdessä jäsentämään työhön, työyhteisöön ja omaan rooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita.


KOULUTUS

Kysy koulutuksista. Mahdollisia aihepiirejä ovat mm.

  • Kehityspsykologia, erityisesti lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
  • Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu (psykodynaaminen näkökulma)
  • Varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhteet, lapsuuden kehityksellinen trauma
  • Itsetunto ja minäkuva
  • Sosioemotionaaliset tutkimukset, painottuen tunne-elämän tutkimuksiin